ASPEN INDEX  bouwkosten referentiedrukwerken

Algemene voorwaarden


Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst worden de goederen steeds vervoerd op risico van de koper, zelfs in geval ze franco verkocht worden.


Leveringstermijn
Leveringstermijnen worden steeds ten titel van inlichting verstrekt en zijn nooit bindend. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of de verbreking van de overeenkomst.


Betaling
Bij het aangaan van de bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging der bestelling of terugname, blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestellingssom, te eisen.
Onze rekeningen zijn betaalbaar contant en bij ontvangst van de factuur. Door het niet-betalen van een rekening op de vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht van de toegestane betalingsvoorwaarden.
Wissels, checks, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg noch afwijkingen van een der algemene voorwaarden.
Nalatigheidsintrest wordt aangerekend aan 7 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.
Bij niet-betaling op de vervaldag zal een schadevergoeding aangerekend worden van 20% op de totale som, met een minimum van € 56,-.


 
ASPEN Architecten & Ingenieurs | Maanstraat 7 | B - 2018 Antwerpen | T +32 (0)3 281 33 68 | F +32 (0)3 230 58 54 | E info.be(at)aspen-index.eu